Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Doel van deze Privacyverklaring

De website op het adres www.creafund.be (hierna: ‘de website’) is eigendom van Creafund Asset Management NV, met ondernemingsnummer 0679.859.835 en met maatschappelijke zetel te Kapitein Maenhoutstraat 77B, 9830 Sint-Martens-Latem, België (hierna ook: ‘wij’ of ‘ons’).

 

Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website. Deze Privacyverklaring beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij raden u ten stelligste aan deze Privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

 

Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website door ons en/of door externe dienstverleners of onderaannemers die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken en daartoe met ons een overeenkomst hebben gesloten.

 

Deze Privacyverklaring dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en treffen alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: ‘GDPR’). Onze aangestelden of medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

 

Deze Privacyverklaring wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacyverklaring’ op de website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: assistant@creafund.be. Wij zullen u binnen redelijke termijn na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan werd gegeven.

 

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 10/10/2023.

 

Wij dienen u erop te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

 

Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

 

Vennootschapsnaam: Creafund Asset Management nv

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: Kapitein Maenhoutstraat 77B, 9830 Sint-Martens-Latem

Btw-nummer: BE0679.859.835

Telefoonnummer: +32 9 272 62 00

E-mail: assistant@creafund.be

Website: www.creafund.be


Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u op of via de website worden meegedeeld, in het kader van de gegeven toestemming, om over Creafund Asset Management nv of Creafund nv te communiceren via de nieuwsbrief en we slaan uw persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens op in het kader van onze zakelijke relatie.

 

 

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Wij leggen deze gegevens vast en verwerken deze alleen in het kader van de vervulling van onze zakelijke verplichtingen jegens u of om u communicaties met betrekking tot Creafund Asset Management nv of Creafund nv te sturen via onze nieuwsbrief. Wij kunnen geen zakelijke relatie met u voeren of nieuwsbrieven naar u sturen, tenzij u ons zelf deze gegevens bezorgd heeft. Wij gebruiken uw persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens enkel in situaties en in de mate waarin u uw specifieke toestemming hebt verleend.

 

Door de knop ‘Toelaten’ aan te klikken voorafgaand aan het gebruik van de website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de website verklaart u zich akkoord met onze Privacyverklaring. Vanaf dat moment, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze Privacyverklaring.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Op of via de website verwerken wij alle gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke situaties voor zover u deze aan ons verstrekt. Dit kan o.a. uw volledige naam, titel, geslacht, postadres, uw telefoonnummer(s), faxnummer, uw e-mailadres en/of uw bedrijfsnaam zijn.

 

Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de website verwerkt.

 

Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog?

Uw persoonsgegevens worden in opdracht van ons o.m. ook verwerkt door onze IT-leverancier en onze sitebeheerder. Deze verwerking wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben gesloten.is.

 

Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?

Wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EER, zullen we de gepaste waarborgen voorzien om te zorgen dat deze doorgifte wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming. U kunt hierover bijkomende informatie vragen.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer bewaren dan 10 jaar na afloop van onze zakelijke relatie.

 

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om ons te verzoeken om:

  • inzage in uw persoonsgegevens;
  • verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens;
  • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

 

U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, waaronder de nieuwsbrief.

 

U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

 

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacy commissie - Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

 

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek aan ons richten via assistant@creafund.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

 

Wat zijn onze verplichtingen?

Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen afgestemd op de risico’s voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Wij werken mee met de bevoegde privacy autoriteiten (op hun verzoek).

 

Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Privacycommissie - Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

 

Ingeval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

 

Ingeval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres assistant@creafund.be.

 

Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zouden meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacy commissie -  Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Creafund Asset Management nv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten